رمز موفقیت ایرانیان در امریکا

ایرانیان مقیم آمریکا تحصیل‌کرده‌ترین و موفق‌ترین گروه نژادی در ایالات متحده به حساب می‌آیند و سهم به سزایی در رشد و اقتصاد این جامعه دارند، ولی هیچ سند معتبری که نشان دهد چرا و چگونه به این موفقیت‌ها دست پیدا کرده‌اند در دست نبود. هدف این کتاب، کندوکاو در راهبردهای موفقیت رهبران ایرانی در آمریکاست.

اختصاصی هفت سرزمین/ حسن محسنی- کتاب حاضر با یک قدرشناسی و سپس مقدمه (نمای کلی تحقیق) آغاز شده و در ۵ فصل مستقل به همراه منابع و مآخذ و نیز فهرست تفصیلی کتاب تدوین شده است.

به زعم نویسنده، «در این پژوهش، روش تحقق کیفی پدیده شناسی به کار گرفته  شده است تا بررسی ماهیت واقهی تجربه ی شرکت کنندگان ممکن گردد. شرکت کنندگان در این تحقیق، ایرانیان تبعه یا مقیم آمریکا هستند که در ایران متولد شده اند و به دو زبان انگلیسی و فارسی تسلط دارند».

وی جامعه آماری خود را در این تحقیق بر اساس این معیار محاسبه نموده که هر یک از آن ها می بایست در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ، یکی از ویژگی های ذیل را کسب کرده باشند:

«مقام رهبری ارشد در شرکت هایی با بیش از ۲۰۰ میلیون دارایی؛

تصدی مقام علمی دانشگاهی در دانشگاه های معتبر آمریکایی؛

مفتخر شدن به جایزه ی ملی؛

داشتن پایگاه قوی در جامعه ی ایرانی آمریکا».

به زعم وی، هدف اصلی تهیه و انتشار این کتاب را می توان چنین تبیین نمود: «ایرانیان مقیم آمریکا تحصیل‌کرده‌ترین و موفق‌ترین گروه نژادی در ایالات متحده به حساب می‌آیند و سهم به سزایی در رشد و اقتصاد این جامعه دارند، ولی هیچ سند معتبری که نشان دهد چرا و چگونه به این موفقیت‌ها دست پیدا کرده‌اند در دست نبود. هدف این کتاب، کندوکاو در راهبردهای موفقیت رهبران ایرانی در آمریکاست».

هم چنین وی در تکمیل این موضوع می نویسد: «هدف نگارنده در این کتاب ،کاوش در راهبردهای موفقیت رهبران ایرانی و تمرکز بر خصلت‌های شاخصی است که باعث موفقیت آن ها شده است. اذعان به نقش سازنده ی ایرانیان آمریکایی در جامعه ی آن ها؛ ترغیب جامعه ی ایرانی به دخالت مؤثر در رهبری و امور سیاسی جامعه و فراهم آوردن الگو برای جوانان ایرانی و حس احترام به میراث فرهنگی‌شان، برخی از موضوعات کتاب است».

*******

بررسی محتوایی کتاب

شرکت کنندگان در این تحقیق، علاوه بر اشاره به شماری از ویژگی های شخصی و فردی خود در نسل به این ویژگی ها، به برخی چالش ها و موانع و مشکلات خود نیز در این مسیر تأکید کرده اند. هم چنین به زعم نویسنده، «یافته های این پژوهش می تواند دارای فواید زیر باشد:

الف) به جوانان ایرانی، الگو و مدل معرفی کند تا آن ها نیز از چنین خصوصیاتی پیروی کنند؛

ب) ایرانیان آمریکایی را در خدمت به جامعه، تشویق و دلگرم سازد؛

ج) مشارکت سیاسی ایرانیان آمریکایی را افزایش دهد؛

د) پلی ارتباطی بین ایران و آمریکا برقرار کند».

فصل نخست کتاب، با عنوان پیش گفتار ارائه شده است. نویسنده در نخستین بخش این فصل، می کوشد «الگوهای مهاجرت ایرانیان به آمریکا» و سپس «ویژگی های مهاجرت های اخیر به آمریکا» را مطرح نماید. وی آن گاه مبتنی بر این دو روی کرد، به «توصیف جامعه ی ایرانی در آمریکا» می پردازد و از همین رهگذر، ضمن بیان مسأله ی این تحقیق، اهداف و اهمیت آن را نیز ذکر می کند.

به زعم وی، مهم ترین مصادیق اهمیت این تحقیق را می توان چنین فهرست نمود:

شناسایی موفقیت و مشارکت ایرانیان آمریکایی؛

فراهم آوردن سرمشق هایی برای ایرانیان جوان؛

شرکت فزاینده ی ایرانیان آمریکایی در رهبری جامعه؛

شرکت فزاینده ی ایرانیان آمریکایی در امور سیاسی جامعه؛

ایجاد پل و پیوند میان ایران و آمریکا».

بر این اساس، وی مهم ترین پرسش های این تحقیق را نیز چنین تبیین می کند:

رهبران ایرانی- آمریکایی،کدام خصلت های شخصی را برای موفقیت های خود، سودمند و سبب ساز یافته اند؟؛

رهبران ایرانی- آمریکایی، معتقدند که بر چه چالش هایی غلبه کرده اند؟؛

رهبران ایرانی- آمریکایی، چه راهبردهایی را برای پیروزی بر چالش ها داشته اند؟؛

مهم ترین عامل تأثیر گذار بر موفقیت رهبران ایرانی- آمریکایی چه بوده است؟».

فصل دوم کتاب، «مروری بر متون» نام دارد. نویسنده در این فصل، بر آن است که با مروری بر مطالب و تحلیل های شماری از محققان و نیز تعدادی از ایرانیان مقیم در آمریکا، ابتدا موقعیت ویژه ی آنان را در جامعه ی آمریکایی بررسی نماید، سپس راهبردهای موفقیت آنان را تحلیل نماید و سپس نظریه های رهبری را در این باره واکاوی نماید.

مبتنی بر این روی کرد، در بخش اول این فصل، تعدادی از متون موجود راجع به تجربه های ایرانیان آمریکایی در خصوص روند تغییرات اجتماعی در ایران و کیفیت تأثیر گذاری این تغییرات بر مهاجران را ارائه نموده و سپس در بخش دوم، می کوشد راهبردهای موفقیت انی افراد را که در خلال متون یاد شده مطرح گردیده، واکاوی کند.

آن گاه در سومین بخش این فصل، که به بررسی نظریه های رهبری اختصاص دارد، موارد و مسائلی چون: روی کردهای مبتنی بر خصلت، سبک، موقعیت، اقتضا، تبادل میان رهبر و عضو، تحول، رهبری خادم، رهبری اخلاقی و رهبری سطح پنجم را بررسی نموده است.

فصل سوم کتاب، به «طرح تحقیق و روش شناسی» اختصاص دارد. در این خصوص وی معتقد است که «این فصل، ماهیت مطالعه ی کیفی را با توصیف روش شناسی پدیده شناسانه بازنگری نموده است. مصاحبه با نخبه گان، فنون گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل واحدها، و روش های انتخاب نمونه ها مورد بحث قرار گرفت و اهمیت داوری و انعکاسی بودن نیز مطرح شده است».

در فصل چهارم، وی به ارائه ی «یافته های تحقیق» می پردازد. نویسنده در این فصل، با ارائه ی داده ها و استنتاج های آماری و توصیفی در خصوص مسائلی چون: سیمای شرکت کنندگان، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و سپس نمایش داده ها می کوشد اطلاعات کلی و جزیی استخراج شده بر اساس معیارها و ملاک هایی چون: خصلت های شخصی، چالش ها، راهبردهای موفقیت و عوامل مؤثر را به مخاطب ارائه نماید.

نویسنده در فصل پایانی کتاب، به نتیجه گیری و جمع بندی داده ها و یافته های خود در این تحقیق می پردازد. به زعم وی، «رهبرانی که در این مطالعه تصویر شده‌اند مهاجرانی هستند که به خوبی با محیط جدید خو گرفته‌اند و احساس می‌کنند که هم ایرانی و هم آمریکایی‌اند و جنبه‌های هر دو فرهنگ را دارا هستند. این کار، فرایند آسانی نبوده و نیست. آن ها درباره ی خود، چالش‌ها و راهبردهای موفقیت خویش در چیره شدن بر این چالش‌ها سخن گفته‌اند. از این تجربه‌های زندگی، درس‌های با ارزشی می‌توان آموخت که خوانندگان را در مسیر موفقیت و رهبری یاری‌کننده است».

در مجموع، وی ۸ عامل و خصلت ذیل را مهم ترین عوامل موفقیت ایرانیان در آمریکا می داند:

«حس قوی انگیزه ی درونی/ مسؤولیت پذیری در سطح عالی/ حس اعتماد به نفس بالا/ خودشناسی/ بینش روشن از موفقیت/ حداقل ۵ سال تعهد به بینش خود/ روی کرد دو فرهنگی برای حل مشکلات/ تعهد به استفاده از مربی، مشاور و آموزش برای توسعه ی بیش تر».

به نظر وی، «راهبردهای موفقیت که ایرانیان آمریکایی از آن ها استفاده می‌کنند عبارت است از: همدلی، برقراری روابط اصیل و بی‌ریا، توسعه ی مهارت‌های اجتماعی، قاطع بودن در تصمیم‌گیری‌، شناخت توانایی‌های خود، تفویض قدرت، و صاحب رویا بودن».

*******

معرفی نویسنده:

فرشته امین، مشاور و مربی توسعه مهارت های رهبری و عضو هیأت مدیره ی انجمن حرفه ای مربیان و مشاوران در لس آنجلس است. وی فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت صنعتی از سازمان مدیریت صنعتی تهران دریافت نموده و پیش از آن نیز لیسانس آمار خود را از دانشگاه شیراز دریافت کرده است.

وی که مشاور سابق سازمان مدیریت صنعتی ایران و نیز شرکت مهندسین مشاور کارآوران ایران است، چند سال قبل به همراه خانواده ی خود به آمریکا مهاجرت نمود و موفق به دریافت مدرک دکترای خود از دانشگاه پپرداین شده است. این کتاب، در واقع، پایان نامه ی دکترای وی در رشته ی رهبری سازمانی بوده است.

*******

مشخصات کتاب:

رمز موفقیت ایرانیان در آمریکا

پدیدآورنده: دکتر فرشته امین/ مترجم: دکتر حمید شفیع پور/ ناشر: نشر  هادیان/ سال نشر ۱۳۸۷    

شماره گان: ۳۰۰۰ نسخه/ تعداد صفحه ها: ۲۴۰ صفحه/ بهای کتاب: ۲۵۰۰۰  ریال

 

Print Friendly
لینک خبر : http://www.7sarzamin.ir/?p=15018

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *